پتروشیمی کارون

موضوع پروژه: سیستم جامع حفاظت الکترونیک مبتنی بر IT

بازه فعالیت: مشاوره، طراحی و نظارت بر اجرا پروژه

شرایط پروژه: صنعتی

محدوده پروژه: فعالیت های انجام شده توسط این شرکت شامل طراحی سیستم های نظارت تصویری، حفاظت پیرامونی، پیجینگ و اینترکام و همچنین شبکه زیرساخت فیبر نوری به روش نوین حفاری خطی و استفاده از لوله های مخابراتی نسل سوم و چهارم، طراحی شبکه اکتیو و پسیو، طراحی مرکز کنترل و مانیتورینگ، دکل و برق گیر، شبکه انتقال برق، برق اضطراری و در نهایت سامانه جامع یکپارچه سازی حفاظت الکترونیک می باشد.