سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران

موضوع پروژه: طراحی سیستم های نظارت تصویری، ارائه نقشه ارائه، ارائه لیست کالاهای مورد نیاز

بازه فعالیت: مشاوره و طراحی پروژه

شرایط پروژه: غیر صنعتی

محدوده پروژه: بازدید اماکن تحت نظارت شهرداری تهران و ارائه جانمایی مناسب بر طبق نیاز های کارفرما