باغ کتاب

موضوع پروژه: نظارت تصویری، پیجینگ، شبکه، برق

بازه فعالیت: بررسی وضعیت موجود و طراحی سیستم نظارت تصویری پروژه

شرایط پروژه: غیر صنعتی (اماکن عمومی)

محدوده پروژه: اولین مرحله در این پروژه بررسی و تحلیل وضعیت موجود تجهیزات نظارت تصویری، پیجینگ، شبکه رایانه و تلفن، برق اضطراری، مدیریت ساختمان و اتاق های سرور بوده که نقشه ها و مستندات جامعی در این خصوص تهیه و ارائه گردید. پس از ارزیابی انجام گرفته توسط کارفرما، مقرر گردید مرحله طراحی تکمیلی نیز توسط این شرکت به انجام گردد.