مدیریت یکپارچه طرح (MC)

مدیریت طرح : شخصیتی حقوقی است که به نمایندگی از طرف کارفرما مسئولیت مدیریت، کنترل و هماهنگی پروژه و مراحل اجرایی آن را به عهده دارد.
مدیریت طرح وظایف خود را در چارچوب ابلاغ روشها، ضوابط و دستورالعمل های اجرایی انجام داده و با اعمال مدیریت مستقیم و روزانه مسئولیت صحت انجام کیفی و کمی کار را طبق مشخصات، برآوردها و برنامه های اولیه و با ارائه گزارشات مستمر به عهده دارد.


خدمات مدیریت طرح

 1. خدمات تدوین روش و سازمان اجرا
 2. خدمات برنامه ریزی و کنترل طرح
 3. خدمات هماهنگی و مدیریت اجرای قراردادها
  • خدمات مهندسی
  • خدمات کالا (تدارک مواد، مصالح و تجهیزات)
  • خدمات بهره برداری آزمایشی و تحویل پروژه
  • خدمات مربوط به دوره تضمین و پشتیبانی

<h4 style="direction: rtl; text-align: right; color: #494a4c;">مدیریت یکپارچه طرح (MC)</h4>

برنامه ریزی و کنترل پروژه

انجام دقیق فرآیند کنترل پروژه اثر مستقیمی بر نتیجه پروژه دارد. استفاده از روال های توصیه شده در منابع مدیریت و کنترل پروژه نظیر PMBOK به تهیه تصویری شفاف از روند اجرای پروژه کمک می نماید. مدیریت زمان، تغییرات، محدوده پروژه، منابع پروژه و نفرات کلیدی، از کاربردی ترین بخش های این استاندارد می باشد. تهیه فرم های اختصاصی کنترل پروژه، ایجاد سیستم ارزیابی پیشرفت پروژه (PMS)، تهیه برنامه زمانبندی و ارا ئه گزارشات دوره ای، تهیه جداول شکست کار(WBS).

شرکت حفاظت الکترونیک اسپاد در ایجاد روند کنترل پروژه و برنامه ریزی اجرایی پروژه های حفاظت الکترونیک آماده ارائه خدمات به کارفرمایان محترم می باشد.

<h4 style="direction: rtl; text-align: right; color: #494a4c;">برنامه ریزی و کنترل پروژه</h4>

نظارت عالیه

خدمات نظارت عالیه این شرکت بر اساس تجربیات پرسنل و با تکیه بر دانش فنی و مطالعه بهترین روش ها و استانداردهای بین المللی رضایت کارفرمایان را در پروژه های انجام شده فراهم آورده است. استفاده از روش های علمی و انتقال دانش به کارفرما و سعی در حل معضلات اجرایی کار از طریق ایجاد اتاق فکر بین کارفرما، پیمانکار و دستگاه نظارت منجر به ایجاد هماهنگی کلیه عوامل پروژه می گردد. ارائه راهکار و روش هایی که به پیمانکار در راستای پیشبرد بهتر پروژه کمک نماید، قطعاً منافع کارفرما را تضمین خواهد نمود. رعایت دقیق استاندارد های اجرایی و عدم چشم پوشی از جزئی ترین معایب، در کنار ایجاد فضای همکاری و ارائه راهکارهای اجرایی بهینه به پیمانکار از مواردی است که به آنها پایبندی زیرا معتقدیم به اشتراک گذاری دانش برای پیشرفت ضروری است.

شرح خدمات نظارت عالیه

 • خدمات برنامه ریزی، تعیین روش اجرای کار، کنترل پیشرفت کار
 • خدمات مهندسی
 • خدمات ارجاع کار
 • خدمات هماهنگی، اجرایی، تحویل موقت
 • خدمات کنترل کیفیت
 • خدمات برآورد، کنترل پرداخت ها و هزینه ها، امور حقوقی قراردادها
 • خدمات مربوط به دوره تضمین و تحویل قطعی

<h4 style="direction: rtl; text-align: right; color: #494a4c;">نظارت عالیه</h4>

نظارت کارگاهی

پیشنهاد اول ما برای کارفرمایانی که به این خدمات نیاز دارند، آموزش و راهبری نیروهای منتخب خود پروژه به عنوان ناظر کارگاهی می باشد. این موضوع ضمن تربیت نیروی فنی ارزشمندی برای حضور در آینده پروژه به کاهش هزینه تمام شده پروژه و دوره پشتیبانی کمک شایانی می نماید. در صورت تمایل کارفرمایان محترم، این خدمات توسط پرسنل فنی دفتر مرکزی شرکت نیز قابل انجام می باشد.

شرح خدمات نظارت کارگاهی

 • بررسی کارگاهی برنامه تفصیلی پیمانکاران در چارچوب برنامه زمانی کلی
 • بررسی کارگاهی و مقایسه عملیات انجام شده با برنامه زمانی
 • گزارش پیشرفت کار ماهانه مربوطه برای دستگاه نظارت عالیه
 • بررسی کارگاهی و ارائه گزارش در مورد روش های اجرایی پیشنهادی پیمانکاران
 • حضور و فعالیت در جلسات هماهنگی با کارفرما و پیمانکاران و سایر عوامل درگیر در طرح و به صورت منظم
 • بررسی نحوه عملکرد و پایش عوامل کلیدی پیمانکاران
 • نظارت کارگاهی و کنترل ورود و خروج مواد، مصالح، تجهیزات و ماشین آلات پیمانکاران
 • حضور در هیأت تحویل موقت
 • بررسی نقشه های چون ساخت و تحویل آن ها به نظارت عالیه
 • نظارت مستمر کارگاهی و تطبیق کارهای اجرایی با نقشه ها و مشخصات فنی و استانداردها و دستور کارها و تایید صحت اجرای آن ها
 • نظارت بر فرآیند انجام آزمایش ها
 • نظارت کارگاهی بر اصلاح کارهای معیوب و پیگیری رفع آن ها
 • نظارت بر تهیه نقشه های چون ساخت که به وسیله پیمانکاران تهیه می شود
 • خدمات برآورد، کنترل پرداخت ها و هزینه ها
 • شرکت در هیأت تحویل قطعی و تنظیم صورت جلسه تحویل قطعی

<h4 style="direction: rtl; text-align: right; color: #494a4c;">نظارت کارگاهی</h4>