طراحی مراکز کنترل و مانیتورینگ


آنچه باید درباره اهمیت طراحی دقیق مراکز مانیتورینگ بدانید…


ادامه مطلب

اهمیت استراتژیک

طراحی بر اساس استانداردهای جهانی


اتاق مانیتورینگ یا مرکز کنترل در یک پروژه به منزله مغز و محل تصمیم گیری و همچنین نقطه ای تعاملی بین انسان و تجهیزات می باشد.